§ 1. DEFINICJE
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM
§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE
§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 6. REJESTRACJA KONTA
§ 7. INFORMACJE O PRODUKTACH „HOME IN LOVE” DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WRAZ Z CENAMI
§ 8. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
§ 9. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY „HOME IN LOVE”
§ 10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§ 11. DOSTAWA
§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13. REKLAMACJE PRODUKTÓW „HOME IN LOVE”
§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. DEFINICJE
 
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 
1. „HOME IN LOVE” – HOME IN LOVE CARINA SZARANIEC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954715, NIP: 6343007200, REGON: 521335243, adres e-mail: klienci@homeinlove.pl, numer telefonu +48 665067677
 
2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów „HOME IN LOVE” do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 
3. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Rejestrację Konta.
 
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.
 
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z poźn. zm.).
 
6. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 
7. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel administracyjno-informacyjny w Sklepie, utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę w wyniku prawidłowej rejestracji Klienta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Klienta, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane dobrowolnie podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 
8. Koszyk – narządzie systemowe, będące częścią oprogramowania Sklepu Internetowego, ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych Produktów „HOME IN LOVE” w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia.
 
9. Kupujący – Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
10. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez „HOME IN LOVE” za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem telefonu (wiadomości sms), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 
11. Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w „HOME IN LOVE” w zakresie Sklepu Internetowego i świadczenia Usług elektronicznych.
 
12. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość mailowa wysyłana Klientowi przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza Zamówienie, jego szczegóły i warunki  realizacji.
 
13. Produkt/Produkty – towary (rzeczy ruchome) oferowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy.
  
14. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta.
 
15. Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Klienta podanych przy rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerach dedykowanych Sprzedawcy.
 
16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego.
 
17. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę z „HOME IN LOVE” związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której zgodnie z przepisami prawa stosuje się odpowiednie przepisy przyznające określone uprawnienia konsumenckie.
 
18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 
19. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
  
20. Sklep/Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym homeinlove.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 
21. Sprzedawca – „HOME IN LOVE”.
 
22. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 
23. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem są zamówione Produkty, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 
24. Usługi  elektroniczne – łącznie usługa Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych.
 
25. Usługodawca – „HOME IN LOVE”.
 
26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21 lutego 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 
27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 03 marca 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 
28. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa sposób korzystania ze Sklepu oraz zasady na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać Umowy, których przedmiotem sprzedaży będą  Produkty, jak również zasady świadczenia przez „HOME IN LOVE” usług drogą elektroniczną powiązanych z prowadzeniem Sklepu (art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem homeinlove.pl prowadzony jest przez „HOME IN LOVE”.
 
3. Kontakt ze Sklepem Internetowym można uzyskać:
a. pod numerem telefonu: +48 665067677, we wszystkich dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,
b. pod adresem poczty elektronicznej: klienci@homeinlove.pl
c. pod adresem do korespondencji na piśmie: ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice.
 
4. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z gamą Produktów „HOME IN LOVE” oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie Umów.
 
5. Przeglądanie Produktów „HOME IN LOVE” w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty  znajdujące się w Sklepie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 
6. Administratorem danych osobowych Klienta jest „HOME IN LOVE”. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług elektronicznych, zamówienia Produktów „HOME IN LOVE” oraz zawarcia Umowy. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie przez „HOME IN LOVE” treści marketingowych, w tym wysyłki newslettera. Szczegółowe zasady i ochrona przetwarzania danych osobowych Klientów przez „HOME IN LOVE” zostały uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”. 
 
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

8. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
§ 3. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM
 
1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów „HOME IN LOVE” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. realizuje zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski.
 
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 
4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi elektronicznej lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.
 
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 
6. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym w szczególności nieingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne,
c. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE
 
1. „HOME IN LOVE” świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne powiązane ściśle z działaniem Sklepu i obsługą Zamówień poprzez Konto, a mianowicie:
a. usługę Prowadzenia Konta,
b. usługę Przechowywania Danych.
 
2. Usługi elektroniczne są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
 
3. Usługi elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 
4. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta zostaje pomiędzy „HOME IN LOVE” a Klientem z momentem Rejestracji Konta, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 
5. Usługi  elektroniczne  dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 
6. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi w szczególności modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień po zalogowaniu do Konta, jak też dającego dostęp do historii Zamówień złożonych w Sklepie. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat – usunąć swoje Konto (zrezygnować ze swojego Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klienci@homeinlove.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice.
 
7. Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych przez Klienta przy Rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerze dedykowanym „HOME IN LOVE”. Usługa Przechowywania Danych świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zgłosić „HOME IN LOVE” żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższej usługi (jak i Usługi Przechowywania Danych zgodnie z ustępem 6 niniejszego paragrafu) wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy klienci@homeinlove.pl bądź na adres siedziby „HOME IN LOVE”. W takim przypadku Konto i dane Klienta zostaną usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 
8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta po upływie okresu wypowiedzenia, w przypadku:
a. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu określonych w § 3 ust. 6 lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni,
b. braku zalogowania się przez Klienta do Konta przez okres dłuższy niż 3 lata,
c. planowanego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług, w szczególności w związku z zaprzestaniem prowadzenia Sklepu Internetowego.
 
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 
§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 
2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
b. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
c. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
d. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
e. włączona usługa JavaScript.
 
3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 
4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.
 
5. Zalecane jest, aby Klient instalował uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z wytycznymi producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.
 
6. „HOME IN LOVE” informuje o możliwości prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z Usług elektronicznych.
 
7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, „HOME IN LOVE” ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 
§ 6. REJESTRACJA KONTA
 
1. Rejestracja Konta jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest konieczna dla korzystania ze Sklepu Internetowego.
 
2. Procedura Rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 
3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Klienta:
a. kliknięciu zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się”,
b. wypełnieniu Formularza Rejestracji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia Konta,
c. kliknięciu pola „Utwórz konto”.
 
4. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia Konta. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wypełnieniem Formularza Rejestracji i założeniem Konta znajdują się w Polityce Prywatności.
 
5. Ponadto Klient przed wypełnieniem Formularza Rejestracji proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w przypadku jego akceptacji zaznaczenia pola o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki”.
 
6. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji i dokonaniu zgłoszenia przez Klienta, „HOME IN LOVE” tworzą Konto i przesyłają Klientowi potwierdzenie jego Rejestracji.
 
7. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na swoje Konto.
 
8. Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego Konta. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 
§ 7. INFORMACJE O PRODUKTACH „HOME IN LOVE” DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WRAZ Z CENAMI
 
1. Informacje dotyczące Produktów „HOME IN LOVE” oferowanych przez Sklep Internetowy zamieszczone są na stronie homeinlove.pl. Przedmiotowe informacje są prezentowane wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów „HOME IN LOVE”.  Zdjęcia oraz opisy Produktów mogą podlegać ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie czy właściwościach Produktów „HOME IN LOVE”. W szczególności wizualizacje fotograficzne Produktów „HOME IN LOVE” zamieszczone w Sklepie mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego tych Produktów, a różnice te mogą wynikać  np. z ustawień monitora, oświetlenia. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
 
2. Ceny Produktów „HOME IN LOVE” zamieszczane są przy ich opisie.
 
3. Ceny Produktów „HOME IN LOVE” zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN).
 
4. Ceny Produktów „HOME IN LOVE” prezentowanych w Sklepie są cenami brutto.
 
5. Ceny Produktów „HOME IN LOVE” nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia danego Produktu „HOME IN LOVE”, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktu „HOME IN LOVE” wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 
6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne, promocje oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach, odpowiednio określonych w regulaminie danej akcji promocyjnej, dostępnych na stronie Sklepu w czasie obowiązywania tych promocji.
 
7. Sprzedawca co do zasady nie udziela gwarancji na Produkty. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na te produkty, do których zostanie dołączona karta gwarancyjna, a informacja w tym przedmiocie podana zostanie przy opisie Produktu.
 
§ 8. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest Kupujący. Klient będący osobą fizyczną uznany będzie za Przedsiębiorcę, jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.
 
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Sprzedawca.
 
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów, w tym Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 
 
4. W związku z zawarciem Umowy Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia Kupującemu zamówionych przez niego Produktów i przeniesienia ich własności na Kupującego, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania Produktów.
 
5. Zamówienia składane są za pomocą Koszyka zamówień poprzez wypełnienie przez Kupującego tzw. Formularza Zamówień. Zamówienia składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 
6. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień możliwe jest zarówno bez rejestracji Konta Klienta, jak i – po dokonanej Rejestracji i zalogowaniu, z wykorzystaniem Konta. W przypadku złożenia Zamówienia bez dokonywania Rejestracji, dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia nie są zapisywane przez Sklep w celu ich automatycznego wyświetlenia przy kolejnych Zamówieniach, a Klient nie ma podglądu historii złożonych w Sklepie Zamówień.
 
7. Złożenie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych na Formularzu Zamówienia, który jest dostępny na stronie Sklepu. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
b. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 
8. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko (bądź nazwa firmy i NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/-y, ilość danych Produktów, miejsce i sposób dostawy tych Produktów wraz ze sposobem płatności. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do złożenia Zamówienia. W przypadku korzystania z Formularza Zamówienia za pośrednictwem usługi Konto, wyżej wymienione dane osobowe Klienta wpisywane są automatycznie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wypełnieniem Formularza Zamówienia znajdują się w Polityce Prywatności.
 
9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 
10. Procedura składania Zamówienia Produktu „HOME IN LOVE” w Sklepie Internetowym przebiega następująco:

Klient dokonuje wyboru Produktu „HOME IN LOVE” oraz jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W oknie „Krok Pierwszy – Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Produktów „HOME IN LOVE”, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość brutto całego Zamówienia;

powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w Koszyku kolejne Produkty „HOME IN LOVE” lub zwiększać czy zmniejszać ich ilość;

Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie uzyskuje informacje o możliwych sposobach zapłaty, dostawy wraz z kosztami, a także z przybliżonym terminem realizacji całości Zamówienia;

na etapie „Krok Pierwszy” Klient może wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Produktu „HOME IN LOVE”), przeliczyć wartość lub usunąć Produkt „HOME IN LOVE”. Kliknięcie w nazwę Produktu „HOME IN LOVE” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o tym Produkcie. Aby usunąć dany Produkt „HOME IN LOVE” z Koszyka należy skorzystać z przycisku usuń „X”;

po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Produktów „HOME IN LOVE” i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Dalej”, gdzie rozpoczyna się „Krok drugi – Dane Zamawiającego”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z poniższych wariantów:
– „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie Internetowym, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony do panelu „Dane kupującego” (Konto) zawierającego w szczególności opcje dostawy, faktury, czy wskazania ewentualnych uwag,
– „Nie masz jeszcze konta? Wypełnij Formularz” – jeśli Klient nie ma jeszcze Konta w Sklepie Internetowym, na tym etapie możliwe jest założenie Konta, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna,
– „Zakupy bez Rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez Rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji Zamówienia dane, czyli: imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, adres e-mail, (firma, jej nazwa i NIP w przypadku, gdy Klient jest Przedsiębiorcą);

na etapie „Krok drugi” Zamówienia Klient może jeszcze zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać fakturę z danymi dotyczącymi działalności gospodarczej;

jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Dalej”;

po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę etapu „Krok trzeci – Podsumowanie” Zamówienia, gdzie kończy się proces składania Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 10 niniejszego paragrafu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
 
13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż może nastąpić brak dostępności określonego Produktu „HOME IN LOVE”. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy Zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób, zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu.

§ 9. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY „HOME IN LOVE”
 
1. Płatność za zamówione Produkty „HOME IN LOVE” następuje w następujących formach:
a. przedpłata 100%,
b. gotówką za pobraniem, przy czym forma ta jest wyłączona w odniesieniu do Zamówień Produktów powyżej 1000 PLN.
 
2. Przedpłata uiszczana jest z wykorzystaniem następujących metod płatności:
a. szybki przelew,
b. BLIK,
c. przedpłata kartą płatniczą,
d. PayPo – Płacę Później,
e. przelew tradycyjny (na konto Sprzedawcy),
 
3. Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Warunki realizacji płatności dokonywanych są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.
 
4. Jeśli płatność on-line nie powiodła się lub nie została od razu zrealizowana, Kupujący może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z Potwierdzeniem Zamówienia Kupujący otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line.
 
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy. Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznane zostanie za rezygnację z Zamówienia i skutkować będzie jego anulowaniem, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
 
6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.
 
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia bądź informację o braku możliwości jego realizacji. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
 
8. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku wybrania płatności w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
 
§ 10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1. Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów  do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) wynosi do 3 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia Produktów „HOME IN LOVE” liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy (w razie wybrania płatności w formie przedpłaty) bądź daty przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia (w razie wybrania płatności za pobraniem. W odniesieniu do danego Produktu „HOME IN LOVE” przy jego opisie w Sklepie może zostać również podany inny termin realizacji Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia podawany jest w dniach roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
2. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania dostawy liczonych od daty nadania przesyłki.
 
3. Zamówienie obejmujące Produkty „HOME IN LOVE” o różnym okresie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji.
 
4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt „HOME IN LOVE” przez kilku Kupujących), że zamówiony przez Klienta Produkt „HOME IN LOVE” nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia, każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
a. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Produktów „HOME IN LOVE”,
b. rezygnacji z całości Zamówienia,
c. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Produktów „HOME IN LOVE”.
 
5. W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
 
§ 11. DOSTAWA
 
1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, w tym paczkomatów INPOST, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. O ile Sprzedawca nie wskaże odmiennie na stronie Sklepu bądź przy składaniu danego Zamówienia, koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki zostaną każdorazowo wskazane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 
3. Aktualnie dostępne metody dostawy i ich koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej Sklepu w zakładce WARUNKI DOSTAWY pod adresem: https://www.eurofirany.com.pl/sklep-online/warunki-dostawy-293.
 
4. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany w Formularzu Zamówienia (w razie składania Zamówienia bez Rejestracji Konta lub bez zalogowania się do Konta) bądź na adres dostawy wskazany przy Rejestracji Konta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji), o ile Klient przy składaniu danego Zamówienia nie poda innego adresu dostawy.
 
5. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz ze wskazaniem numeru listu przewozowego.
 
6. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 
7. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej o planowanej dostawie decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości odbioru przesyłki przez Klienta, dana przesyłka zostaje pozostawiona do odbioru w „punkcie awizacji”, zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera. Warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie internetowej danej firmy kurierskiej.
 
8. Zaleca się Klientom rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie przez Klienta czy zamówiony Produkt „HOME IN LOVE” nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół oraz zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 
9. Na koszt dostawy wpływ mają: wielkość Produktów „HOME IN LOVE” i wybrany przez Klienta sposób zapłaty. Wydanie Produktów „HOME IN LOVE” do dostawy nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.
 
§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 20 niniejszego paragrafu, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa. 
 
2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej w ust. 1, przysługuje w terminie 30 dni liczonych:
a. w przypadku Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt „HOME IN LOVE”, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b. w przypadku Umowy, która obejmuje przeniesienie własności wielu Produktów, które są dostarczane Konsumentowi osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części danego Produktu.
 
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 
4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument może złożyć oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Bałtycka 61C, 40 – 778 Katowice. Ponadto Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia na adres: klienci@homeinlove.pl
 
5. Do zachowania terminu wskazanego powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Konsument otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 
6. Uprawnienie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy bez podania przyczyny ma charakter terminowy i zasadniczo wygasa po upływie terminów, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z zastrzeżeniem ust. 8) – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty (z zastrzeżeniem ust. 10), jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu danego Towaru, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
8. Sprzedawca zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
9. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za zakupiony Produkt.
 
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danych Produktów oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
11. W przypadku zakupu Produktów z opcją płatności gotówką za pobraniem, Konsument może wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot środków. W razie braku jego wskazania zwrot środków zostanie dokonany przekazem pocztowym.
 
12. Konsument w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów (lub do przekazania ich osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru) – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin określony w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar.
 
13. Do zachowania terminu określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktu/ów należy dokonać na adres: ul. Bałtycka 61C1, 40-778 Katowice. Dla ułatwienia identyfikacji zwrotu, w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną bądź nie jest przesyłane łącznie ze zwracanymi Produktami, Konsument proszony jest o podanie nadanego przez Sprzedawcę numeru zwrotu (np. na paczce/kopercie).
 
14. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument. Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanego Produktu, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – w szczególności zabezpieczający zawartość przesyłki przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów zakupionych u Sprzedawcy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, zgodnie z art 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta.
 
16. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy (tj. w szczególności, w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby nadal taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu tych kosztów dostawy).
 
17. Prawo odstąpienia od Umowy określone w ust. od 1 do 16 niniejszego paragrafu przysługuje, również Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 
18. W razie złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przesłaniem Konsumentowi Potwierdzenia złożonego Zamówienia, oferta przestaje wiązać.
 
19. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi (w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wobec powyższego, prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi (w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) jeżeli przedmiotem Umowy jest Produkt szyty na wymiar, czyli o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 
§ 13. REKLAMACJE PRODUKTÓW „HOME IN LOVE”
 
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt „HOME IN LOVE” ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami Kodeksu Cywilnego.
 
2. „HOME IN LOVE” dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez Sklep Internetowy Produkt „HOME IN LOVE” był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby jednak, pomimo starań Sprzedawcy, Produkt „HOME IN LOVE” posiadał wady fizyczne lub prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 
3. W przypadku wadliwości zamówionego Produktu „HOME IN LOVE”, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu „HOME IN LOVE” Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 
4. Reklamacje można zgłaszać w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności:
a. w formie pisemnej listem na adres: Spółki „HOME IN LOVE” ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice z dopiskiem „Reklamacja”,
b. lub na adres e-mail: klienci@homeinlove.pl.
 
5. Zaleca się, aby w Reklamacji podać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji), oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu „HOME IN LOVE”.
 
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta o rozstrzygnięciu, nie później niż w terminie 14 dni. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres do korespondencji lub – w razie wskazania przez Klienta adresu mailowego – na podany adres mailowy.
 
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt „HOME IN LOVE” wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu „HOME IN LOVE” lub usunięcia wady Produktu „HOME IN LOVE” Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt „HOME IN LOVE” zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu „HOME IN LOVE” do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć Produkt „HOME IN LOVE”  do Sprzedawcy na adres: ul. Bałtycka 61C, 40-778 Katowice – zwroty ze Sklepu Internetowego. Biorąc pod uwagę przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów dostarczenia Produktu „HOME IN LOVE” w celu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wskazanie dostępnych możliwości odbioru od niego Produktu, np. za pośrednictwem wyznaczonego przez Sprzedawcę kuriera. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta koszty dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę, pokrywają „HOME IN LOVE”.
 
10. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
11. Jeżeli „HOME IN LOVE” nie uzna reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla „HOME IN LOVE” jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl.
 
12. Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 
2.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu „HOME IN LOVE” przewoźnikowi, przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Produktem „HOME IN LOVE” oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu „HOME IN LOVE” powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 
3. Zgodnie z dyspozycją art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego umożliwiającego modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt „HOME IN LOVE” wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 
4. W razie przesłania Produktu „HOME IN LOVE” do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcy zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
6. Regulacje określone w ust. 1 do 5 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 3 nie dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, którym przepisy bezwzględnie obowiązujące przyznają określone uprawnienia konsumenckie.
 
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Zawieranie Umów przez Sklep Internetowy następuje w języku polskim.
 
2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością „HOME IN LOVE”. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą „HOME IN LOVE”.
 
3. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
4. „HOME IN LOVE” uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
a. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
b. zmiany w funkcjonowaniu Sklepu lub procesu składania i realizacji Zamówień,
c. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek bądź aktualizacja danych.
 
5. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji Konta, aby mógł zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych (Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych) i żądania usunięcia Konta na zasadach opisanych w § 4 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu, a zmienione postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.
 
6. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 
7. Do umów o świadczenie Usług elektronicznych zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 
8. Do Umów, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r. i jest dostępny w następujących miejscach:
a. w siedzibie Sprzedawcy,
b. na stronie internetowej: homeinlove.pl